call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เลขที่ 178 หมู่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140 โทรศัพท์ 0-4288-9509 โทรสาร 0-4288-9509ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 20
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเคาะประตูบ้านเชิญชวนลงทะเบียนฉีดวัคซีน Covid-19 (6 ภาพ)
รายละเอียด : วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย, นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย, นายประชา แสนกลาง นายอำเภอท่าลี่, หัวหน้าส่วนราชการ, ชุดปฏิบัติการ 5 ทหารเสือ ประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุข และ อสม.ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน และเดินเคาะประตูบ้าน เชิญชวนลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนภูมิสร้างเกาะและคุ้มกันเชื้อโควิด-19 ที่วัดโพธิ์ชัย บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 5, 8, 9 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้นั่งรถซาเล้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวบ้านในพื้นที่ ให้มาร่วมลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่บ้าน
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวสุดาพร ทอพิมาย
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 09-0252-6960
นางสาวสุดาพร ทอพิมาย
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 09-0252-6960
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
folder วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้