ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำและติดตั้งป้ายประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ขนาด 3.60x7.20 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง