องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

อีเมลกลาง
Web mail
อบต.หนองผือ

สถิติ sitemap
วันนี้ 1712
เดือนนี้8,071
ทั้งหมด236,744

image องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
โครงการขยะเปียก ลดโลกร้อน [14 พฤศจิกายน 2565]
ตระหนัก ไม่ตระหนก ตื่นตัว แต่อย่าตื่นตูม เราจะต้องผ่าน โควิด-19 ไปด้วยกัน [4 สิงหาคม 2564]
สายด่วนให้คำปรึกษา COVID-19 [1 สิงหาคม 2564]
4 ข้อต้องรู้ป้องกันไวรัสโคโรนา [30 กรกฎาคม 2564]
 
camera_alt กิจกรรม/ผลงาน
การฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) บ้านเมี่ยง
โครงการขยะเปียก ลดโลกร้อน
กิจกรรมน้อมลำรึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565
รับมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ITA) ระดับAA
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการเพื่อป้องกันและระงับเหตุกรณีผู้ป่วยทางจิตที่เกิดจากการเสพยาเสพติดก่อเหตุรุนแรง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (นาคาพิทักษ์ รักไทยเลย)
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการคนพิการ
กิจกรรมแห่เทียนเข้าวัดเนื่องในวันเข้าพรรษา
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ
ประชาสัมพันธ์อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายธีรยุทธ พิลาคุณ
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 061-0850668
นายธีรยุทธ พิลาคุณ
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 061-0850668
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
folder วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562
info มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้

image แหล่งท่องเที่ยว
วัดชัยนาทมงคล [30 ตุลาคม 2563]
วัดใหม่เจริญธรรม [30 ตุลาคม 2563]
วัดโพธิ์ชัย [30 ตุลาคม 2563]
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
17/03/2566
17/03/2566
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กสธ.
17/03/2566
17/03/2566
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ Virtual NCD Forum 2023 ครั้งที่ 3
กค.
17/03/2566
17/03/2566
แจ้งรายชื่อโครงการฝีกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 26 - 29
[รายชื่อฯ]
สน.คท.
17/03/2566
17/03/2566
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 33
[รายชื่อ รุ่นที่ 33]
สน.บถ.
14/03/2566
17/03/2566
ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด
กศ.
17/03/2566
17/03/2566
แจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการจัดสรรเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) จากภาคเอกชน ครั้งที่ 3
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ