messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

อีเมลกลาง
Web mail
อบต.หนองผือ

สถิติ sitemap
วันนี้ 198
เดือนนี้2,206
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)74,723
ทั้งหมด 280,000

image องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566[28 กันยายน 2566]
ไข้เลือดออก ป้องกันได้ที่ตัวเรา[26 กันยายน 2566]
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ไข้เลือดออก[26 กันยายน 2566]
โครงการขยะเปียก ลดโลกร้อน[14 พฤศจิกายน 2565]
 
camera_alt กิจกรรม/ผลงาน
รับโล่และเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานของชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการ(Age-Friendly Communities:AFC) เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการพระ(ผูกแขน) หมอ/อสม. (คำคีง ตรวจสุขภาพ) อบต.เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง โดย วัดลาดปู่ทรงธรรม(พระธาตุสัจจะ) นำโดยพระครูปริยัติเจติยคุณ...
การแข่งขันกีฬาภายใน "ราชพฤษ์เกมส์" ณ โรงเรียนบ้านเมี่ยง
โครงการส่งเสริมฝึกอาชีพการทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาปรับผ้านุ่มให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการอำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข อำเภอท่าลี่พบกันวันพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
โครงการแข่งขันกีฬาสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด "หนองผือสัมพันธ์"
โครงการครอบครัวตำบลหนองผือร่วมใจห่างไกลยาเสพติด
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview56

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายธีรยุทธ พิลาคุณ
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 061-0850668
นายธีรยุทธ พิลาคุณ
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 061-0850668
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
folder วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562
info มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
public แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้

image แหล่งท่องเที่ยว

วัดชัยนาทมงคล[30 ตุลาคม 2563]

วัดใหม่เจริญธรรม[30 ตุลาคม 2563]

วัดโพธิ์ชัย[30 ตุลาคม 2563]
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ