ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง