ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากห้วย เดือน มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง