ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,323 โดสพร้อมป้ายแขวนคอสุนัข,สมุดประจำตัวสุนัข,เข็มเบอร์ 22,ไซริ่ง 3 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง