ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองผือ ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (ระหว่างเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง