ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่แม่บท สำรวจข้อมูลภาคสนามจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง