ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อถังขยะยางรถยนต์ ขนาดความจุ 80 ลิตร ขาตั้งพร้อมฝาปิด จำนวน 250 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง