ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง