ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง