ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปี 2566 สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง