ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผุู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง