call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เลขที่ 178 หมู่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140 โทรศัพท์ 0-4288-9509 โทรสาร 0-4288-9509


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 106
folder ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารหนองผือ grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file แผนภูมิแสดงสถิติการใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file สถิติการจัดเก็บรายได้หนองผือ grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22

folder ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
insert_drive_file คำสั่งศูนย์ยุติธรรมชุมชน grade
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23

account_box อปพร.
นายนครินทร์ แพทย์เพียร
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายนครินทร์ แพทย์เพียร
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวชิระพงษ์ พิลาคุณ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวชิระพงษ์ พิลาคุณ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
account_box กู้ชีพ
folder กองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.
folder คู่มือสำหรับประชาชน
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
description การจดทะเบียนพาณิชย์ 28เลิกประกอบพาณิชยกิจ 29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
description การจดทะเบียนพาณิชย์ 28 ตั้งใหม่ 29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
description การจดทะเบียนพาณิชย์ 28 ตั้งใหม่ 29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
description การรับชำระภาษีป้าย grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25

folder คู่มือการปฎิบัติราชการ
insert_drive_file คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file คู่มือการเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานภารกิจหลัก grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 2561 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

cloud_download คลังความรู้/แผ่นพับประชาสัมพันธ์
insert_drive_file มุมอาเซียน grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file ภาษีทีดินและวิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file เบี้ยยังชีพคนพิการ grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22

cloud_download ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
insert_drive_file แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นของประชาชน grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

folder e-service
insert_drive_file แบบคำร้องทั่วไปในการช่วยเหลือประชาชน grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file แบบคำร้องขอน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file แบบลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

image แหล่งท่องเที่ยว
แก่งโตน [30 ตุลาคม 2563]
ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP [30 ตุลาคม 2563]
วัดโพธิ์ชัย [30 ตุลาคม 2563]
วัดใหม่เจริญธรรม [30 ตุลาคม 2563]
 

เรื่อง ผู้เขียน ผู้ตอบ
เรื่องที่ต้องการจะถาม ผู้เยี่ยมชม เมื่อ : 2020-03-09 07:46:23 ดู : 56 0
folder จดหมายข่าว
insert_drive_file รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปโครงการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น grade
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file คำถาม-คำตอบ แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file คู่มือการตรวจรายงานการจัดตั้ง การย้าย/รวม ยุบเลิก และเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเพิ่มข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาศุนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (CCIS) grade
เผยแพร่วันที่ : 28 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นางสาวสุดาพร ทอพิมาย
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 09-0252-6960
นางสาวสุดาพร ทอพิมาย
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 09-0252-6960
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
folder วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้