องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ
photo ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
photo ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ITT) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
description การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการดำเนินการแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file การปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว แก่งโตน บ้านปากห้วย อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
find_in_page โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file แต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
insert_drive_file การตรวจสอบพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ยกเลิการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
photo วันที่ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ กิจกรรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามกันทุจริตในการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา5ปี ระดับท้องถิ่น/ตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
photo ประชาสัมพันธ์ การป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
photo ประชาสัมพันธ์ การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file ประกาศเรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
photo รายงานผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสITA poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
1 - 20 (ทั้งหมด 67 รายการ) 1 2 3 4