องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ยาเสพติด poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
photo แบบกำหนดสถานที่ติดตั้งป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบ ต.ย. 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
photo ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ประกาศ ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์สิทธิของคนพิการและการทำบัครประจำตัวคนพิการรายใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์สิทธิของคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
photo รณรงค์ลดการใช้โฟมและถุงพลาสติก poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file ประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
photo ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
photo ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ITT) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
description การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการดำเนินการแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file การปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว แก่งโตน บ้านปากห้วย อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
1 - 20 (ทั้งหมด 87 รายการ) 1 2 3 4 5


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ