messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือ E-services poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
คู่มือการจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
คู่มือการจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารสำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารสถานที่อบต.หนองผือ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
คู่มือสำหรับประชาชน ด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256
การจดทะเบียนพาณิชย์ 28เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน 29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
การแจ้งขุดดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
คู่มือประชาชนด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
การจดทะเบียนพาณิชย์ 28เลิกประกอบพาณิชยกิจ 29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
การจดทะเบียนพาณิชย์ 28 เลิกประกอบพาณิชยกิจ 29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน %28ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด 29 บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239
คู่มือการปฏิบัตงิานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ