องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
account_box กองคลัง
นางบุษราคัม วงค์จันทร์สุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-8736136
นางสาวอัญญารัตน์ มูลโสม
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 088-5709392
นางเปรมมิกา นามบุญเรือง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวสิริภรณ์ ศิลาวงศ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 086-2196989
นางสาวบุษบา จันทร์พินิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางพิณผกา ประสมทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 081-3206320
นางสาวเด่นนภา สุวรรณนัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 086-9783714
นางสาวปิยมาส กุลสิม
คนงาน


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ