messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
image แหล่งท่องเที่ยว
วัดชัยนาทมงคล[30 ตุลาคม 2563]
วัดใหม่เจริญธรรม[30 ตุลาคม 2563]
วัดโพธิ์ชัย[30 ตุลาคม 2563]
วัดสหมิตรวนาราม[30 ตุลาคม 2563]
 
info_outline วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ เน้นการมีส่วนร่วมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจมั่นคง ดำรงไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่ประชาคมอาเซียน”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 2.พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3.พัฒนาด้านการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 4.พัฒนาด้านเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจฐานราก 5.พัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพและปลอดมลพิษ 6.พัฒนาการเมืองและการบริหารให้มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

folder ประวัติและข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป อบต.หนองผือ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview298

collections ศูุนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว[10 กรกฎาคม 2565]
จุดชมวิวภูซาง[5 กรกฎาคม 2565]
ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP[4 สิงหาคม 2564]
ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง[3 สิงหาคม 2564]
 

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ