องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวสุดาพร ทอพิมาย
ปลัด อบต.หนองผือ
โทร : 09-0252-6960
นางผาณิตา แสนแก้ว
รองปลัด อบต.หนองผือ
โทร : 086-2422248
นายเจษฎา บุระสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 089-5691951
นางบุษราคัม วงค์จันทร์สุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-8736136
นายกิตติ แก้วมณีวัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-5743011
นางสาวอภิญญา คำไล้
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
โทร : 091-8675253