messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายอดิเรก จันตะนี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
โทร : 08-1183-7709
นางผาณิตา แสนแก้ว
รองปลัด อบต.หนองผือ
โทร : 086-2422248
นายเจษฎา บุระสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 089-5691951
นางบุษราคัม วงค์จันทร์สุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-8736136
นายกิตติ แก้วมณีวัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-5743011
นางสาวชลธิดา นวลรมย์
นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ