องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
account_box คณะผู้บริหาร
นายธีรยุทธ พิลาคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
โทร : 06-1085-0668
นายด่วน เข็มพร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
โทร : 085-6013570
นายอิสรภาพ แก้วชูฟอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
โทร : 0847910454
นางจารุวรรณ ฤทธิ์ศักดิ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
โทร : 090-8473494
account_box สมาชิกสภา
นายลำพูน จันทอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
โทร : 087-8667715
จ.ส.อ.ถนัด ราคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ หมู่ที่ 2
โทร : 080-7559938
นายสุพัฒน์ คำมะลี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ หมู่ที่ 3
โทร : 081-7298330
นายเสริม คำบุยา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ หมู่ที่ 4
โทร : 094-3705652
นายคูณทวี กุลสิม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ หมู่ที่ 5
โทร : 085-4568198
นายเกรียงไกร พิลาคุณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ หมู่ที่ 6
โทร : 065-3130716
นายชู การิ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ หมู่ที่ 7
โทร : 0833503990
นายประชา ตาสี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ หมู่ที่ 8
โทร : 089-3965130
นางศิริญา ทิราช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ หมู่ที่ 9
โทร : 0615579927
นายไกรศักดิ์ จำเริญทรัพย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ หมู่ที่ 10
โทร : 0962199403
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางผาณิตา แสนแก้ว
รองปลัด อบต.หนองผือ
โทร : 086-2422248
นายเจษฎา บุระสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 089-5691951
นางบุษราคัม วงค์จันทร์สุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-8736136
นายกิตติ แก้วมณีวัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-5743011
account_box สำนักปลัด
นายเจษฎา บุระสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 089-5691951
นางสาวจิราภรณ์ แสนพันธ์ศิริ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 098-4983449
นางสาวศิริอร กุลสิม
นักวิชาการเกษตร
โทร : 086-1897361
นางจิราภรณ์ โชติอ่อน
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 089-2850625
นางสาวเข็มทอง ผดุงรัฐ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 089-8409855
นายนครินทร์ แพทย์เพียร
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 080-0836727
นางสาวอนุชญา เทพน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 086-2130907
นางสาวอัจฉราพรรณ วรรณสาร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0622016432
นางสาวสายฝน หมื่นแก้ว
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 086-4358462
นางสาวภวันตรี ศรแก้วธรรมมัง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 063-7601444
นางกรรณิการ์ บุญจนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 089-3751312
นางสุพิชญา ดาวยันต์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 098-5857974
นายเฉลิมชัย ดีวัน
คนงานเครื่องสูบน้ำ
โทร : 084-7937885
นายประดิษฐ์ ศิริวัฒน์
พนักงานสูบน้ำ
โทร : 084-7886429
นายนิรันตร์ จำรูญศิริ
พนักงานสูบน้ำ
โทร : 089-9402840
นายระพีพัด ยศปัญญา
พนักงานสูบน้ำ
โทร : 086-2278553
นายธงชัย จำรูญศิริ
คนงานเครื่องสูบน้ำ
โทร : 085-8304231
นายณรงค์ จันทามิตร
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
โทร : 080-4635814
นายคำแพง ราสา
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 061-3708240
นายวาย วังคำ
ภารโรง
โทร : 087-8662668
นายดวงเพ็ชร บริบูรณ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 086-5388814
นายพัชระ ภาจำรงค์
คนงานเครื่องสูบน้ำ
โทร : 088-3286702
นายธีระวุฒิ สวาสนา
คนสวน
โทร : 086-2290800
นายระพีพัฒน์ บุญจอม
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
โทร : 092-3939026
นางสาวจุฑารัตน์ โพธิบัติ
แม่บ้าน
โทร : 092-2913335
ว่าที่ร้อยตรีวิชิตศักดิ์ คุณมี
คนงานทั่วไป
โทร : 099-7962132
account_box กองคลัง
นางบุษราคัม วงค์จันทร์สุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-8736136
นางสาวอัญญารัตน์ มูลโสม
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 088-5709392
นางสาวสิริภรณ์ ศิลาวงศ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 086-2196989
นางพิณผกา ประสมทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 081-3206320
นางสาวเด่นนภา สุวรรณนัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 086-9783714
account_box กองช่าง
นายกิตติ แก้วมณีวัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-5743011
ว่าที่ ร.ต.อัมพร ตัญญาภักดิ์
นายช่างโยธา
โทร : 089-8627281
นางสาวธนภรณ์ ศรีลาศัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 090-8514232
นายดนัย จิตรสว่าง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 095-7699667
นายกามนิต วันหากิจ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 096-6359402
นายยุรวัชร์ พิลาคุณ
คนงานทั่วไป
โทร : 087-4444565
นายวิชัย จันทะวงค์
คนงานทั่วไป
โทร : 095-7340783
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายเจษฎา บุระสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวพรรนิกา ใจจันทร์
นักวิชาการศึกษา
โทร : 083-3359293
นางสาวชลธิดา นวลรมย์
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 090-2496232
นางขวัญชนก นรคุณ
ครู
โทร : 089-8420764
นางสมัย พิลาคุณ
ครู
โทร : 085-7409561
นางกรรณิกา ชาวขำแก
ครู
โทร : 085-0094630
นางสุดาลักษณ์ หนูจู
ครู
โทร : 089-0055017
นางสาววนิยา แสนศรีแก้ว
ครู
โทร : 086-2279940
นางสาวสินีนาฎ โสมาศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 081-4975229
นายธีระเดช วงศ์ลา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร : 062-8981838
นางมลฤดี นาคมลตรี
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 090-8384969
นางสาวพรนภา มีตา
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 090-3496898
นางสาวญาณิศา ธรรมรังษี
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 087-8624727
นางสาวสุพัตรา ราชวงษา
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 088-5924931