messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือ E-services poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 18
คู่มือการจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 42
คู่มือการจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 32
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารสำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 45
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารสถานที่อบต.หนองผือ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 46
คู่มือสำหรับประชาชน ด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 259
การจดทะเบียนพาณิชย์ 28เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน 29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 233
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 226
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 217
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 241
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 229
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 238
การแจ้งขุดดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 248
คู่มือประชาชนด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 274
การจดทะเบียนพาณิชย์ 28เลิกประกอบพาณิชยกิจ 29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 230
การจดทะเบียนพาณิชย์ 28 เลิกประกอบพาณิชยกิจ 29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน %28ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด 29 บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 245
คู่มือการปฏิบัตงิานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 245
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 233
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 231
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 244
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ